Fogyasztóvédelmi szervek és panaszkezelés

Fogyasztóvédelmi szervek és panaszkezelés

Az NHSZ Észak-KOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató  Nonprofit Kft., mint kommunális hulladékszállítást végző közszolgáltató, szolgáltatási tevékenységének gyakorlásával, a fogyasztók védelmének biztosításával kapcsolatos felügyeleti szervei:

 

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 26. Tel.: 36 / 510-300

 

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Működő Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint Tel.: 36 / 416-660/105 mellék E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Levélcím: 3300 Eger, Postafiók 440.

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján,  Alkotmány út 9 / A. Tel .: 32 / 520-860

 

 

Valamint a területileg illetékes járásbíróság.

 

Ügyféltájékoztató

A Szolgáltató vállalja, hogy a Fogyasztók írásban érkező megkereséseire a lehető legrövidebb idő alatt, de a beérkezésüktől számított legfeljebb 15 napos határidővel válaszol. A kivizsgálást végző szervezeti egység indokolt esetben legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja a határidőt. Erről a panasztevőt írásban értesíteni kell.

Fogyasztói panasz:

A Fogyasztó részéről a Szolgáltató hulladékkezelési tevékenységére vonatkozóan tett negatív észrevétel, olyan megkeresés, amely egyéni jogsérelem, vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul.

Panaszügyek kezelése:

Minden szervezet működése során előfordulhatnak olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Fogyasztók megalapozott panasszal élhetnek. A Fogyasztói panasz fogalma alatt a Szolgáltató hulladék kezelési tevékenységre vonatkozóan tett észrevételt ért. A Szolgáltató a telefonon, személyesen, valamint írásban érkező panaszbejelentéseket rögzíti és rendezésüket kiemelt feladatként kezeli. A Fogyasztók felvetéseit haladéktalanul kivizsgálja, a feltárt hibákat orvosolja. Rendszeresen elemzi a beérkezett észrevételeket, és a tapasztalatokat felhasználja szolgáltatásai, valamint ügyfélkezelési rendje továbbfejlesztéséhez.

A Fogyasztói panaszok fajtái:

Számlareklamáció: A számlán szereplő bármely számlaadatra vonatkozó kifogás, negatív észrevétel.

Jogi probléma: Szolgáltatási szerződésekkel, szerződésszegéssel kapcsolatos panaszok, valamint védőterületekre, szolgalmi jogra, illetve egyéb jogi megkeresésre vonatkozó reklamációk.

Kártérítési igény: A szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben előterjesztett bármilyen anyagi vagy nem anyagi jellegű igény.

Egyéb reklamációk: A fenti pontokba nem sorolható panaszok.

Panaszok kezelése: A Szolgáltató nyilvántartja az egyes Fogyasztói panaszokat és a hibaforrás kiküszöbölésére tett intézkedéseket.

Ha megítélése szerint reklamációját a Szolgáltató nem rendezte kielégítően, a Fogyasztó kérheti kérelmének orvoslását a Fogyasztói érdekképviseleti szervektől, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság helyi kirendeltségétől és az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

Regionális Irodájától, vagy a területi Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett békéltető testülettől, továbbá azt bírósági úton érvényesítheti. A békéltető testület hatáskörébe a szolgáltatások minőségével, biztonságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljárásokon kívüli rendezése tartozik.

Nem minősül fogyasztói panasznak:

– a méltányossági kérelem (részletfizetés, fizetési halasztás), – a tulajdonosváltozás, adatváltozások bejelentése, , – a számlamásolat, csekkpótlás kérése, – az eseti egyedi számla

kérése, – az általános bejelenések a szolgáltatásokról (pl. javaslatok, igények jelzése, stb.) – tájékoztatás kérése.

Az ügyfélszolgálat tevékenységi körei:

  • -a Szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódó panaszügyek kezelése,
  • -Fogyasztók által bejelentett adatváltozásokkal kapcsolatos feladatok,
  • -Szolgáltatási szerződések kötése, szerződéses adatok módosítása,
  • -kedvezmények és méltányossági kérelmek ügyintézése,
  • -általános tájékoztatás.