Általános közzétételi kötelezettségek

Általános közzétételi kötelezettségek
1. Szervezeti, személyzeti adatok  
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
Az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. elérhetőségi.
Központi elektronikus levélcím: info.eszakkom@nhsz.hu
A honlap címe: www.nhszeszakkom.hu
Ügyfélszolgálatok elérhetőségei: Ügyfélszolgálatok
Ügyfélszolgálati vezető neve
II. A szervezeti struktúra
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Szervezeti felépítés
III. A szerv vezetői
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Hegedűs-Csatai Andor Tamás ügyvezető

E-mail: info.eszakkom@nhsz.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) E-mail: info.eszakkom@nhsz.hu
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv megnevezése, elérhetősége, honlapja Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
A cég tagvállalatai Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
1.4. Közalapítványok
I. A szerv által alapított közalapítványok Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Illetékes fogyasztóvédelmi szervek
1.7. Költségvetési szervek
I. A költségvetési szerv adatai Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Hulladékgazdálkodás alkalmazott jogszabályai

Hulladékgazdálkodás díjmegállapítás szabályai

Adatvédelmi szabályzat /GDPR/
Adatvédelmi tájékoztató ügyfelek részére
Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat
Üzletszabályzat
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
 III. Közszolgáltatások
Közszolgáltatás megnevezése Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
Közszolgáltatás tartalmának leírása: Kommunális hulladék
Szelektív hulladék
Zöld hulladék
 Hulladékudvarok
Közszolgáltatás igénybe vételének rendje Dokumentumok
IV. A szerv nyilvántartásai A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. évi törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (5) bekezdés alapján a közszolgáltató a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat az általa ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, illetve jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítése érdekében kezelheti és tarthatja nyilván. A közszolgáltató a kezelt személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni, ha az adatkezelés nem az e bekezdésben meghatározott célból történt, vagy az adatkezelés célja megszűnt.

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat

V. Nyilvános kiadványok Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
VI. Döntéshozatal, ülések Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
VIII. Pályázatok
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
IX. Hirdetmények
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hírek
X. Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Közérdekű adatok igénylésre vonatkozó szabályzat
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve  adatvédelmi felelős
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) E-mail:info.eszakkom@nhsz.hu

Postacím:3501 Miskolc, Pf. 126.

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Név: Dr. László Tünde Hilda

E-mail: laszlo.tunde@nhsz.hu

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem nem került elutasításra.
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
XI. Közzétételi listák
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Különös közzétételi kötelezettségek szerinti  dokumentumok:
Engedélyek, minősítő okiratok, tanúsítványok
Szerződések
Panaszügyintézés módja
Illetékes fogyasztóvédelmi szervek felsorolása
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista  Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai  Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
IV. A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
V. Működési statisztika
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Éves költségvetések
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései feltöltés alatt
II. Számviteli beszámolók
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói feltöltés alatt
III. A költségvetés végrehajtása
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói
3.3. Működés
I. A foglalkoztatottak
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Létszám és személyi jellegű juttatások  2017 III. és IV. negyedév – feltöltés alatt
Létszám és személyi jellegű juttatások  2018 I. negyedév – feltöltés alatt

Létszám és személyi jellegű juttatások  2018 II. negyedév – feltöltés alatt

Létszám és személyi jellegű juttatások 2018 III. negyedév – feltöltés alatt
Létszám és személyi jellegű juttatások 2018 IV. negyedév – feltöltés alatt
Létszám és személyi jellegű juttatások  2019 I. negyedév – feltöltés alatt
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege Adatlap
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Feltöltés folyamatban
II. Támogatások Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
III. Szerződések
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. Szerződések nyilvános adatai (feltöltés alatt)
IV. Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
V. Egyéb kifizetések
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések  Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
VII. Közbeszerzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről 2018. évi közbeszerzés terv
2019. évi közbeszerzés terv
1. Éves statisztikai összegzés Éves statisztikai összegzés 2017
Éves statisztikai összegzés 2018